فضای مجازی یک مفهوم فردی و همچنین بین‌المللی است که یک فناوری دیجیتال گسترده و به هم پیوسته را توصیف می‌کند.

این اصطلاح از داستان‌های علمی و هنری وارد فرهنگ عامه شد،

اما اکنون توسط استراتژیست‌های فناوری، متخصصان امنیتی، رهبران دولت،

ارتش و صنعت و کارآفرینان برای توصیف حوزهٔ محیط جهانی فناوری استفاده می‌شود.

برخی دیگر فضای مجازی را فقط یک محیط مفهومی می‌دانند که در آن ارتباط از طریق شبکه‌های رایانه‌ای اتفاق می‌افتد.

این واژه در دههٔ ۱۹۹۰ رواج پیدا کرد که استفاده از اینترنت، شبکه و ارتباطات دیجیتال همه به طرز چشمگیری در حال رشد بود

و  این اصطلاح توانست بیانگر ایده‌ها و پدیده‌های جدیدی باشد که در حال ظهور بودند.